Telefon:
+4540501706

Postadresse:
Bønderskovvej 8, Als,
DK-9560 Hadsund

Jydsk Jagtrideklub er en rideklub drevet 100% af frivillige kræfter.

Vores webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse som besøgende. Et besøg på websiden betyder, at du accepterer brugen af disse i overensstemmelse med gældende regler og politikker for privatliv.

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_phone” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_clock_alt” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847″

Vedtægter

anno 2015

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 6. februar 2015, hvor der var fremmødt flere end 2/3 af de betalende medlemmer, og hvor flere end 2/3 stemte for lovændringerne.

§ 1
Klubbens navn er ”JYDSK JAGTRIDEKLUB”. Klubbens uniform er rød ride jakke
med gul krave og brystemblem, hvide ride bukser, hvid skjorte/bluse, slips/plasteron.
Mørke ridestøvler/leggins og mørk ride hjelm. Klubbens formål er at fremme, højne og dyrke jagtridning.

§ 2
I klubben optages ryttere, der proponeres af 2 af JYDSK JAGTRIDEKLUB’s
medlemmer. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af bestyrelsen. Juniores (16 – 18 år) og ikke ridende medlemmer, kan optages i klubben.

§ 3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år følgende kalenderåret og
opkræves i januar/februar måned. Ved optagelse betales et éngangsindskud, der
ligeledes fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. – Er kontingentet ikke
betalt senest inden afholdelse af klubbens ordinære generalforsamling, slettes
vedkommende medlem og kan kun optages igen mod betaling af restancen.
Bestyrelsen er bemyndiget til, til dækning af udgifter ved afholdelse af jagter, at
opkræve en for hver jagt fastsat afgift pr. deltager. Afgiften erlægges før start.

§ 4
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes i januar kvartal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære bestyrelsen i hænde senest med udgangen af december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal sammen med dagsordenen bringes til medlemmernes
kendskab med 14 dages varsel ved e-mail og klubbens hjemmeside. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen kan kræve skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer skønner det formålstjenligt.
Følgende dagsorden skal behandles på hver ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Regnskabsaflæggelse af kassereren.
4. Fastsættelse af indskud og kontingent.
5. Bestyrelsesvalg.
6. Revisorvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Uddeling af ordensbånd og ærespræmier.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af klubben, samt deres gæster.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær
generalforsamling, når mere end ét bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse om
dagsordenen.

§ 5
Klubben ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Juniores kan ikke indvælges i bestyrelsen og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Valget foregår for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i årets løb, fungerer de øvrige fem medlemmer som bestyrelse indtil næste ordinæregeneralforsamling. Såfremt der afgår mere end ét bestyrelses- medlem, indkalder bestyrelsen blandt medlemmerne nye bestyrelsesmedlemmer, der da  fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær, kasserer og
materielforvalter m.v.. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender.

§ 6
Bestyrelsen mødes på forlangende af mere end ét bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. Gyldig beslutning kan kun tages, når mindst 4 bestyrelses-medlemmer er til stede.
Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt til fastlæggelse af forårs- og efterårsprogram.

§ 7
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til dennes formål og træffer alle
bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

§ 8
Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand til godkendelse.

§ 9
Generalforsamlingen er uanset fremmøde beslutningsdygtig ved almindelig flertal.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens midler ”Hestens værn”.

§ 10
Medlemmer, der er forhindret i at give møde, kan til generalforsamlingen afgive
stemme ved tilstedeværende medlem forsynet med skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer incl. sin egen.

§ 11
Medlemmerne kan ved jagter og andre klubsammenkomster invitere gæster.

§ 12
Medlemsskabet er bindende for ét år ad gangen,

Paragraf