Telefon:
+4540501706

Postadresse:
Bønderskovvej 8, Als,
DK-9560 Hadsund

Jydsk Jagtrideklub er en rideklub drevet 100% af frivillige kræfter.

Vores webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse som besøgende. Et besøg på websiden betyder, at du accepterer brugen af disse i overensstemmelse med gældende regler og politikker for privatliv.

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_phone” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_clock_alt” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847″

Vedtægter

anno 2015

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. februar 2015, hvor der var fremmødt flere end 2/3 af de betalende medlemmer, og hvor flere end 2/3 stemte for lovændringerne.

§ 1
Klubbens navn er ”JYDSK JAGTRIDEKLUB”. Klubbens formål er at fremme, højne og dyrke jagtridning. Klubbens uniform er rød ride jakke med gul krave og brystemblem, hvide ridebukser, hvid skjorte/bluse, hvid slips/plastron, mørke ridestøvler/leggins og mørk ridehjelm.

§ 2
I klubben optages ryttere, der proponeres af to af JYDSK JAGTRIDEKLUBs
medlemmer. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af bestyrelsen. Juniores (16 – 18 år) og ikke ridende medlemmer, kan optages i klubben.

§ 3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år følgende kalenderåret og
opkræves i januar/februar måned. Ved optagelse betales et engangsindskud, der
ligeledes fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Er kontingentet ikke
betalt senest inden afholdelse af klubbens ordinære generalforsamling, slettes
vedkommende medlem, og kan kun optages igen mod betaling af restancen.
Bestyrelsen er bemyndiget til, til dækning af udgifter ved afholdelse af jagter, at
opkræve en for hver jagt fastsat afgift pr. deltager. Afgiften erlægges før start.

§ 4
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes i første kvartal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal sammen med dagsordenen bringes til medlemmernes
kendskab med 14 dages varsel ved e-mail og klubbens hjemmeside. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen kan kræve skriftlig afstemning, hvis mindst fem medlemmer skønner det formålstjenligt.

Følgende dagsorden skal behandles på hver ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Regnskabsaflæggelse af kassereren.
4. Fastsættelse af indskud og kontingent.
5. Bestyrelsesvalg.
6. Revisorvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Uddeling af ordensbånd og ærespræmier.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af klubben, samt deres gæster.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær
generalforsamling, når mere end ét bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse om
dagsordenen.

§ 5
Klubben ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse bestående af seks medlemmer. Juniores kan ikke indvælges i bestyrelsen, og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Valget foregår for to år ad gangen, og således, at der hvert år afgår tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i årets løb, fungerer de øvrige fem medlemmer som bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt der afgår mere end ét bestyrelsesmedlem, indkalder bestyrelsen blandt medlemmerne nye bestyrelsesmedlemmer, der da fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær, kasserer,
materielforvalter m.v.. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender.

§ 6
Bestyrelsen mødes på forlangende af mere end ét bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. Gyldig beslutning kan kun tages, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt til fastlæggelse af forårs- og efterårsprogram.

§ 7
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til dennes formål og træffer alle
bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

§ 8
Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand til godkendelse.

§ 9
Generalforsamlingen er uanset fremmøde beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens midler ‘Hestens Værn’.

§ 10
Medlemmer, der er forhindret i at give møde, kan til generalforsamlingen afgive
stemme ved tilstedeværende medlem forsynet med skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end tre stemmer inkl. sin egen.

§ 11
Medlemmerne kan ved jagter og andre klubsammenkomster invitere gæster.

§ 12
Medlemsskabet er bindende for ét år ad gangen,

Paragraf